Expertes
Expertes

Llicenciada i Doctora en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment responsable de control químic al Laboratori del Centre de Medi Ambient de l’ETSEIB-UPC. Les meves àrees de recerca inclouen els sistemes d’avaluació de qualitat de l’aire basats en el control de les concentracions dels compostos orgànics volàtils (COV), compostos orgànics semivolàtils (COVS) i els hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP). Al nostre laboratori, hem desenvolupat noves metodologies per a l’anàlisi i el control de la qualitat de l’aire en àrees urbanes (tant en aire interior com en aire exterior) per tal d’avaluar simultàniament els episodis d’olor i determinar la qualitat de l’aire a partir de diversos instruments:  metodologies d’avaluació (control químic, participació social i modelització numèrica), determinació dels indicadors ambientals, i la generació de bases de dades per a l’estudi dels efectes potencialment negatius sobre la salut que pot tenir la contaminació atmosfèrica.  Addicionalment, altres camps d’interès relacionats amb la presència de COV a l’ambient són: síndrome de l’edifici malalt, emissions de materials, emissions biogèniques (animals i plantes), COV presents en aire exhalat per tal de determinar malalties, emissions de COV provinents del sòl i subsòl d’abocadors, utilització de filtres i materials catalitzadors per a disminuir les concentracions de COV en ambients interiors i exteriors.

  • Nom i cognoms Eva Gallego Piñol
  • Adreça Laboratori del Centre de Medi Ambient
    ETSEIB-UPC
    Avd. Diagonal 647
    08028 Barcelona