Expertes
Expertes

Breu descripció

Lingüista especialitzada en la gramàtica, el discurs, la interpretació i l’ensenyament/aprenentatge de la llengua de signes catalana (LSC). Sóc doctora per la UPF (doctorat en Ciència cognitiva i Llenguatge, 2012) i imparteixo docència en lingüística de la llengua de signes des de l’any 2004.

Actualment sóc coordinadora del Centre d’Estudis LSC-UPF Actua de la Universitat Pompeu Fabra i coordinadora del Projecte de Corpus LSC de l’Institut d’Estudis Catalans.

Descripció ampliada

Experiència professional

October 2015 – present: Professora Tenure-track professor del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra.

Febrer 2017 – present: Coordinadora del Centre d’Estudis LSC-UPF Actua de la llengua de signes catalana de la Universitat Pompeu Fabra.

Novembre 2012 – present: Coordinadora del Corpus de la llengua de signes catalana, Institut d’Estudis Catalans.

Maig 2013 – setembre 2015: Investigadora postdoctoral al projecte francoalemany (ANR-DFG) `Towards a typology of human impersonal pronouns’, CNRS \& Université Paris 8.

Gener 2012 – maig 2013: Professora associada, Universitat Pompeu Fabra.

Octubre 2007 – desembre 2011: Investigadora predoctoral, Universitat Pompeu Fabra.

Formació

Doctorat en Ciència cognitiva i Llenguatge
Títol de la tesi: The meaning of space in Catalan Sign Language (LSC). Reference, specificity and structure in signed discourse
Defensa: 20 abril 2012 – Universitat Pompeu Fabra
Director: Dr. Josep Quer
Qualificació: Cum Laude

Màster en Ciència cognitiva i Llenguatge
Títol de la tesi: La cohesió discursiva i l’espai en la llengua de signes catalana
Defensa: 14 setembre 2007 – Universitat Pompeu Fabra
Advisor: Dr. Josep Quer
Qualificació: Excellent

Postgrau: Traducció audiovisual i subtitulació, juny 2002
Universitat Autònoma de Barcelona

Grau universitari: Traducció i Interpretació, setembre 2001\\
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Publicacions
Articles de revista

Barberà, G., E. Ribera & C. Gelpí (per aparèixer) Recursos lingüístics i educatius en llengua de signes catalana. Llengua, Societat i Comunicació. Tardor 2018.

Barberà, G. (per aparèixer) Estructura discursiva i prominència en llengua de signes catalana (LSC). Quaderns de Filologia-Estudis Lingüístics 23. Tardor 2018.

Barberà, G.,  P. Cabredo Hofherr & J. Quer (per aparèixer) R-Impersonals in Catalan Sign Language (LSC). Sign Language and Linguistics. Tardor 2018.

Barberà, G. & P. Cabredo Hofherr. 2017. Backgrounded agents in sign language: passives, middles or impersonals? Language 93 (4).

Mayol, L. & G. Barberà. 2017. Anaphoric strategies across language modalities: A comparison between Catalan and Catalan Sign Language. Journal of Psycholinguistic Research.

Barberà, G. 2016. Indefiniteness and specificity marking in Catalan Sign Language (LSC). Sign Language and Linguistics 19 (1): 1-36.

Barberà, G. & P. Cabredo Hofherr. 2016. Une structure de mise en arrière-plan de l’agent en langue des signes catalane (LSC): Passif ou impersonnel? L’Information Grammaticale 149: 55-60.

Barberà, G., J. Quer & S. Frigola. 2015. Primers passos cap a la documentació de discurs signat. El projecte pilot de constitució del corpus de la llengua de signes catalana. Treballs de Sociolingüística Catalana 25: 287-302.

Barberà, G. 2014. Use and functions of spatial planes in Catalan Sign Language (LSC) discourse. Sign Language Studies 14 (2): 147-174.

Barberà, G. & M. Mosella. 2014. Les llengües de signes: Gramàtica i modalitat gestovisual. Un estudi de cas de  la concordança verbal en la llengua de signes catalana (LSC). Llengua i literatura 24: 111-151.

Barberà, G. 2013. La gramàtica de l’espai en la llengua de signes catalana (LSC). Llengua Nacional 82 (1): 28-30.

Barberà, G. & M. Zwets. 2013. Pointing and reference in sign language and spoken language: Anchoring vs. Identifying. Sign Language Studies 13 (4): 491-515.

Barberà, G. 2013. The meaning of space in Catalan Sign Language (LSC): Reference, specificity and structure in signed discourse. Dissertation abstract. Sign Language and Linguistics 16 (1): 97-105.

Llibres i volums editats

Barberà, G. 2015. The Meaning of Space in Sign Language. Reference, Specificity and Structure in Catalan Sign Language Discourse. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton and Ishara Press. ISBN 978-1-61451-881-5.

Barberà, G. & P. Cabredo Hofherr. (2018 R-Impersonals in Sign Languages. Special Issue at Sign Language and Linguistics. Expected Fall 2018.

Frigola, S., G. Barberà, D. Aliaga, J. Gil. (per aparèixer) Gramàtica bàsica LSC: Material d’activitats (Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).

Quer, J.; E.M. Rondoni; G. Barberà; S. Frigola; D. Aliaga; J. Boronat; J. Gil; P. Iglesias; M. Martínez. 2005. Gramàtica bàsica LSC. Barcelona: FESOCA, DOMAD. ISBN 978-84-932511-9-2.

Capítols de llibre

Barberà, G. (per aparèixer) Specificity and definiteness. In J. Quer, R. Pfau & A. Herrmann (eds.) Routledge Handbook of Theoretical and Experimental Sign Language Research. Routledge – Taylor and Francis Group.

Barberà, G., P. Cedillo, S. Frigola, C. Gelpí, J. Quer & J. Sánchez Amat (en premsa) Sign languages as resilient endangered languages.

Barberà, G. & J. Quer. 2018. Nominal referential values of semantic classifiers and role shift in signed narratives. In A. Hübl & M. Steinbach (eds), Linguistic Foundations of Narration in Spoken and Sign Languages. Amsterdam: Benjamins.

Barberà, G. 2017. Signing space. In J. Quer, C. Cecchetto, R. Pfau, C. Donati, M. Steinbach, C. Geraci & M. Kelepir (eds.) SignGram Blueprint. A Guide to Sign Language Grammar Writing. Berlin: De Gruyter Mouton. ISBN 978-1-5015-1180-6.

Barberà, G. 2017. Classifier predicates. In J. Quer, C. Cecchetto, R. Pfau, C. Donati, M. Steinbach, C. Geraci & M. Kelepir (eds.) SignGram Blueprint. A Guide to Sign Language Grammar Writing. Berlin: De Gruyter Mouton. ISBN 978-1-5015-1180-6.

Barberà, G. 2017. Reference. In J. Quer, C. Cecchetto, R. Pfau, C. Donati, M. Steinbach, C. Geraci & M. Kelepir (eds.) SignGram Blueprint. A Guide to Sign Language Grammar Writing. Berlin: De Gruyter Mouton. ISBN 978-1-5015-1180-6.

Barberà, G. 2017. Expressive meaning. In J. Quer, C. Cecchetto, R. Pfau, C. Donati, M. Steinbach, C. Geraci & M. Kelepir (eds.) SignGram Blueprint. A Guide to Sign Language Grammar Writing. Berlin: De Gruyter Mouton. ISBN 978-1-5015-1180-6.

Barberà, G. 2017. Discourse structure. In J. Quer, C. Cecchetto, R. Pfau, C. Donati, M. Steinbach, C. Geraci & M. Kelepir (eds.) SignGram Blueprint. A Guide to Sign Language Grammar Writing. Berlin: De Gruyter Mouton. ISBN 978-1-5015-1180-6.

Donati, C., G. Barberà, C. Branchini, C. Cecchetto, C. Geraci, J. Quer. 2017. Searching for imperatives in European sign languages. In S. Heinold and D. Van Olmen (eds.) Imperatives and Other Directive Strategies, 111-155. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. ISBN 9789027259493.

Barberà, G. & J. Quer. 2013. Impersonal reference in Catalan Sign Language (LSC). In L. Meurant, A. Sinte, M. van Herreweghe & M. Vermeerbergen (eds), Sign Language Research Uses and Practices: Crossing Views on Theoretical and Applied Sign Language Linguistics, 237-258. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton and Ishara Press. ISBN 978-1-61451-147-2.

Barberà, G. 2012. When wide scope is not enough: scope and topicality of discourse referents. In Aloni, M., F. Roelofsen, G. Sassoon, K. Schulz, V. Kimmelman & M. Westera (eds), Logic, Language and meaning. 18th Amsterdam Colloquium 2011, LNCS 7218, 62-71. Springer Verlag, Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-642-31482-7.

Barberà, G. & E. Ribera. 2010. Lexicografia de les llengües de signes i l’estat de la lexicografia en la LSC. In Martí, J. & Mestres, J.M. (ed). 2010. Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques. Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008, 207-237. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. ISBN: 978-84-92583-99-7.

Actes de congrés

Barberà, G. & B. Costello. 2017. ¿Cómo se expresa la referencia impersonal? Análisis contrastivo entre lengua de signos catalana (LSC) y lengua de signos española (LSE). Actas del Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española: Madrid, 24 y 25 de septiembre de 2015. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, p. 49-63. http://www.siis.net/documentos/ficha/529549.pdf

Barberà, G. & P. Cabredo Hofherr. 2017. Two indefinite pronouns in Catalan Sign Language (LSC). Proceedings of Sinn und Bedeutung, University of Edimburgh.

Frigola, S., D. Aliaga, G. Barberà & C. Gelpí. 2015. La lengua de signos en los estudios universitarios de grado de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Pompeu Fabra. Congreso CNLSE sobre educación, aprendizaje y evaluación de la lengua de signos española 2014. Madrid: CNLSE.

Barberà, G. 2012. A unified account of specificity in Catalan Sign Language (LSC). In Nouwen, R., A. Chernilovskaya & A. Aguilar-Guevara (eds), Proceedings of Sinn und Bedeutung 16. Volume 1. 43-55. MIT working papers in linguistics.

Nogueira, R.; S. Villameriel, B. Costello, G. Barberà & M. Mosella. 2012. Efectos de la presencia de intérpretes en el aula para la normalización de las lenguas de signos. In Estudios sobre la lengua de signos española. III Congreso Nacional de la lengua de signos española. Hacia la normalización de un derecho lingüístico y cultural, 401-415. UNED.

Barberà, G., B. Costello; S. Villameriel & T. Badia. 2009. El futuro de la formación en interpretación de LS: Las puertas de la Universidad. In III Congreso de FILSE Interpretando el futuro. Barcelona, December 6-8 2008.

Quer, J. & G. Barberà. 2006. Gramàtica bàsica de la llengua de signes catalana: objectives and results of a collaborative linguistic research project with the Catalan Deaf Community. In Actes del 7è Congrés de Lingüística General, Universitat de Barcelona. CD-ROM.

Direcció projectes d’innovació docent
2016-2018: Creació del Centre de recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua de signes catalana (LSC) – CREA-LSC

Participació en projectes de recerca

2018-2022: “Comparative Approach on European Sign Languages (EURASIGN, Institut national des sciences humaines et sociales). Brigitte Garcia (IP) and Marie-Anne Sallandre (Co-IP).

2016-2020: “La gramática de la referencia en lengua de signos catalana (LSC)” (GRAMREFLSC, Ministerio de Economía y Competitividad, FFI2015-68594-P). PI: Josep Quer.

2016-2020: “The Sign Hub: preserving, researching and fostering the linguistic, historical and cultural heritage of European Deaf signing communities through an integral digital resource” (SIGN-HUB, European Commission, H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015, 693349). PI: Josep Quer.

2014-2016: “Significado y gramática” (SigGram, Ministerio de Economía y Competitividad, FFI2014-51675-REDT). PI: Louise McNally.

2013-2015: “Towards a typology of human impersonal pronouns”. ANR-DFG French-German project. PIs: Patricia Cabredo Hofherr (CNRS/Paris 8) and Volker Gast (University of Jena).

2013-2015: “Clause combining in sign languages: the grammar of complex sentences in Catalan Sign Language in a crosslinguistic and crossmodal perspective II” (CLAUSECOMBISL II, Ministerio de Economía y Competitividad FFI2012-36238). PI: Josep Quer.

2012-present: “Projecte de corpus de la llengua de signes catalana”. Institut d’Estudis Catalans. PI: Josep Quer; Coordinator: Gemma Barberà; Deaf expert: Santiago Frigola. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya-Obra Social La Caixa.

2011-2015: “Unraveling the grammars of European sign languages: pathways to full citizenship of deaf signers and to the protection of their linguistic heritage” (SignGram COST Action IS1006). PI: Josep Quer; 12 country participants.

2010-2012: “Clause combining in sign languages: the grammar of complex sentences in Catalan Sign Language in a crosslinguistic and crossmodal perspective” (CLAUSECOMBISL, Ministerio de Ciencia e Innovación, FFI2009-10492). PI: Josep Quer \& Joana Rosselló.

Experiència docent universitària

Ensenyament massiu en línia:
2016: Introduction to Catalan Sign Language: Speaking with your hands and hearing with your eyes, Second edition, November 7-December 16 (Massive Open Online Course, Future Learn platform).
2016: Introduction to Catalan Sign Language: Speaking with your hands and hearing with your eyes, First edition, April 4-May 16 (Massive Open Online Course, Future Learn platform).

Escoles d’estiu europees:
2016: DGfS Summer School Mapping Meaning. Course “The meaning of space in sign language: Conveying reference in a different language modality”, University of Tübingen, August 15-26.
2013: TISLR Summer School. The Sign Language Researcher’s Toolkit. “Semantics and pragmatics of sign language”, University College London, July 7-9.
2012: SignGram Training School: Introduction to research on the grammatical properties of sign languages. “Semantics and pragmatics of sign language”, University of Hamburg, August 3-4.

Escoles d’estiu estatals i cursos regulars:
2016: Campus Júnior UPF: “Paraules, palabras, words. La interpretació de la llengua de signes”. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, July 8.
2015: Congreso de actualización lingüística de las lenguas de signos españolas “Semántica espacial en lengua de signos catalana”. Organised by Fundación CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), Madrid, July 3-5.
2014: Introduction to fieldwork: sign languages. Universitat Pompeu Fabra-Radboud University Nijmegen. With Josep Quer (ICREA-UPF). April 29.
2014: Course for deaf teachers and sign language interpreters “Pragmática de la lengua de signos catalana”. Organised by Fundación CNSE, Madrid, November 26-30.
2014: Course for deaf teachers and sign language interpreters “Pragmática de la lengua de signos catalana”. Organised by Fundación CNSE, Madrid, July 3-5.
2013-2014: Course for deaf teachers “Curs de lingüistica aplicada a la llengua de signes catalana per a professorat de la LSC”. Organised by FESOCA (Catalan Federation for the Deaf), October 2013-June 2014.

Docència a cursos de postgrau:
2010: Postgraduate diploma in “Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme” University of Barcelona. Course: Sign Languages (co-taught with Josep Quer).
2006-2007: Postgraduate diploma in “Expert en interpretació de la llengua de signes catalana”, University Pompeu Fabra – IDEC. Course: Discourse analysis applied to Sign Language.
2005-2006: Postgraduate diploma in “Especialista en llengua de signes”, University of Girona. Course: Linguistics.

Docència al Grau de Traducció i Interpretació UPF i al Grau de Llengües Aplicades UPF:

2017-2018
20198 Traducció 1 LSC
20202 Traducció 2 LSC
20217 Traducció 3 LSC
20223 Traducció 4 LSC
20230 Traducció 5 LSC
20325 Treball de Fi de Grau LSC
21968 Traducció 7 LSC
22513-21514-22542 Idioma LSC 1-2
22521-22522-22550 Idioma LSC 3-4
22529-22530-21530 Idioma Redacció i Traducció 1 (LSC)

2016-2017
20198 Traducció 1 LSC
20202 Traducció 2 LSC
20217 Traducció 3 LSC
20223 Traducció 4 LSC
20230 Traducció 5 LSC
20238 Traducció 6 LSC
20325 Treball de Fi de Grau LSC
21968 Traducció 7 LSC
21972 Traducció 8 LSC
22513-21514-22542 Idioma LSC 1-2
22521-22522-22550 Idioma LSC 3-4
22529-22530-21530 Idioma Redacció i Traducció 1 (LSC)
20181-20192-20211 Idioma LSC 5-6
Evaluation committee member in 5 MA theses

2015-2016
20198 Traducció 1 LSC
20202 Traducció 2 LSC
20217 Traducció 3 LSC
20223 Traducció 4 LSC
20230 Traducció 5 LSC
20234 Técniques d’Expressió Oral LSC
20238 Traducció 6 LSC
20325 Treball de Fi de Grau LSC
21968 Traducció 7 LSC
21972 Traducció 8 LSC
22513-21514-22542 Idioma LSC 1-2
22521-22522-22550 Idioma LSC 3-4
22529-22530-21530 Idioma Redacció i Traducció 1 (LSC)
20181-20192-20211 Idioma LSC 5-6
Evaluation committee member in 10 MA theses

2012-2013
20190 Llengua de signes catalana 1-2
20177 Idioma Modern: Immersió
20198 Traducció 1
20217 Traducció 3
20325 Treball de fi de Grau LSC

2011-2012
20300 Lingüística de la llengua de signes catalana
20243 Redacció i traducció LSC
20190 Llengua de signes catalana 1-2
20181 Llengua de signes catalana 5-6
20325 Treball de fi de Grau LSC

2010-2011
20190 Llengua de signes catalana 1-2
20181 Llengua de signes catalana 5-6

2009-2010
20190 Llengua de signes catalana 1-2
20206 Llengua de signes catalana 3-4
20181 Llengua de signes catalana 5-6

2008-2009
20190 Llengua de signes catalana 1-2
20206 Llengua de signes catalana 3-4

 

 

 

  • Nom i cognoms Gemma Barberà Altimira
  • Adreça Roc Boronat, 138
    08018 Barcelona