INTRODUCCIÓ

El cercador d’expertes és una eina en línia que té per finalitat visibilitzar el talent femení, facilitant la visualització de perfils de dones expertes en diferents àmbits.

El públic objectiu del cercador són:

 • Mitjans de comunicació

Que cerquin persones expertes per a la realització de reportatges i entrevistes o per a seccions d’opinió, taules de debat i tertúlies

 • Empreses

Que busquin professionals d’alt nivell, com a directives, col·laboradores externes o formadores

 • Entitats

Que busquin expertes com a col·laboradores externes,  per a actes i esdeveniments o per a publicacions corporatives.

 • Sector públic

Que busquin expertes com a col·laboradores externes, per a actes i esdeveniments o per a publicacions corporatives.

Així doncs, l’Institut Català de les Dones ha de vetllar que el perfil de les expertes presents al cercador sigui del nivell i la qualitat que les persones usuàries del cercador necessiten.

 CRITERIS D’ADMISSIÓ

Per formar part del Cercador d’Expertes cal emplenar el formulari de sol·licitud en el qual ha de quedar ben clar quin és el camp en el  qual la persona és experta i quins són els mèrits professionals o acadèmics que s’addueixen per reclamar aquesta expertesa.

Mèrits a valorar

Els mèrits que es tindran en compte per validar l’expertesa poden ser:

 • Disposar d’experiència professional mínima de 7 anys en el camp d’expertesa.
 • Disposar de formació específica relacionada amb el camp d’expertesa.
 • Haver elaborat publicacions científiques o de divulgació en el camp d’expertesa.
 • Haver desenvolupat, com a mínim, tres projectes relacionats amb el camp d’expertesa.
 • Haver exercit càrrecs professionals destacats en empreses vinculades al camp d’expertesa.
 • Haver realitzat col·laboracions amb mitjans de comunicació amb audiència contrastada.
 • Qualsevol altre mèrit adduït per l’experta que pugui ser considerat probatori de la seva expertesa.

L’Institut Català de les Dones podrà comprovar, mitjançant els mecanismes d’inspecció i de control que consideri convenients, les activitats de les persones acreditades relatives a les dades professionals i la seva tasca d’expertes, així com també podrà realitzar mostreigs de les sol·licituds presentades, al llarg de tot el període de vigència de validació de l’expertesa, de la veracitat de la informació aportada per les dones expertes.

L’Institut Català de les Dones podrà demanar a les expertes la documentació detallada a continuació, mitjançant correu electrònic, als efectes de verificar el compliment dels mèrits al·legats, si s’escau.

 • Documentació justificativa de l’experiència professional, projectes desenvolupats, i exercici de càrrecs destacats a l’empresa:
  • Per a treballadores assalariades: Informe de Vida Laboral de la Seguretat Social, i Certificació de l’empresa on es declara haver treballat, específicament ha de constar de manera clara el període de col·laboració, l’activitat desenvolupada i les responsabilitats.

En el cas d’haver realitzat projectes, en el certificat de l’empresa ha de constar també una descripció dels mateixos; si no es pot presentar per motius de confidencialitat, cal presentar l’acord de confidencialitat signat amb l’empresa.

 • Per a treballadores autònomes o per compte propi: Informe de Vida Laboral de la Seguretat Social, i una descripció de l’activitat desenvolupada i interval de temps en què s’ha realitzat.
 • Per a treballadores voluntàries: Certificació de l’organització on s’hagi prestat l’assistència en la qual constin, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores dedicades a les mateixes.
 • Documentació justificativa de la formació:
  • Còpia de la titulació oficial de la formació específica pel camp d’expertesa.
  • En el cas de disposar de formació per vies no formals, cal aportar el certificat del centre, empresa o entitat que ha impartit la formació relacionada amb el camp d’expertesa, on consti el contingut, les hores i la data de realització de la formació.
 • Documentació justificativa de les publicacions:
  • Copia de les pàgines de la publicació on consti el títol, autora/es, índex, ISBN/depòsit legal, editorial i any de publicació.
 • Documentació acreditativa de la col·laboració amb mitjans de comunicació:
  • Certificació del mitjà de comunicació on s’hagi realitzat la col·laboració en la qual constin, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores dedicades a les mateixes.

En cas que les expertes no puguin aportar la documentació sol·licitada, seran donades de baixa de l’aplicació.

Camps d’expertesa

El cercador d’expertes permet classificar l’expertesa en més de 150 professions i 160 camps d’expertesa en qualsevol àmbit: professional, acadèmic, ciència, tecnologia, art, artesania, etc.

No obstant això, l’experta pot demanar nous camps d’expertesa que no estiguin definits al cercador. l’Institut Català de les Dones  valorarà la idoneïtat d’aquestes sol·licituds.

Suspensió de perfils

L’Institut Català de les Dones es reserva el dret a amagar i suspendre perfils en els casos següents:

 • Renúncia expressa de la dona interessada.
 • Mort, declaració d’absència o incapacitat sobrevinguda de la dona experta.
 • Falsedat de la documentació presentada, amb audiència prèvia de la dona interessada, si s’escau.
 • Haver estat condemnada, amb sentència ferma, per activitats il·lícites.
 • Ús del Cercador d’Expertes per a finalitats diferents a les què el motiven, en especial ús merament publicitari.
 • Qualsevol altra causa prevista a la legislació vigent.

 La vigència de la validació com a experta és de 5 anys, tret que concorri alguna causa de suspensió. En el cas que s’hagin produït modificacions en la documentació acreditativa dels mèrits al·legats o hagi prescrit el seu període de vigència, s’ha de presentar necessàriament la nova documentació.

Responsabilitats

L’Institut Català de les Dones no assumirà cap responsabilitat per la documentació aportada per les dones expertes,  per les seves actuacions, pels danys que les puguin sobrevenir, ni pels que puguin ocasionar a terceres persones, essent responsables les dones expertes per les seves actuacions professionals.