Cercador d’Expertes

El Cercador d’Expertes és una iniciativa de l’Institut Català de les Dones per visibilitzar el talent femení i les aportacions de les dones en tots els àmbits professionals i de coneixement, i, especialment, en aquells espais on tradicionalment no hi ha hagut presència femenina.

Públics objectiu

Els públics objectiu del cercador són:

Mitjans de comunicació
Que cerquin persones expertes per a la realització de reportatges i entrevistes o per a seccions d’opinió, taules de debat i tertúlies.

Empreses
Que busquin professionals d’alt nivell, com a directives, col·laboradores externes o formadores.

Entitats
Que busquin expertes com a col·laboradores externes, per a actes i esdeveniments o per a publicacions corporatives.

Sector públic
Que busquin expertes com a col·laboradores externes, per a actes i esdeveniments o per a publicacions corporatives.

Expertes

El Cercador d’Expertes inclou perfils de dones expertes en una gran varietat d’àmbits professionals, acadèmics, culturals, artístics, científics i tecnològics.

Poden sol·licitar l’alta al cercador d’expertes totes les dones catalanes o l’àmbit d’actuació professional de les quals sigui Catalunya que compleixin els requisits establerts.

Per formar part del Cercador d’Expertes, les expertes han de sol·licitar l’alta al cercador mitjançant un formulari. L’Institut Català de les Dones no publicarà perfils d’expertes que no ho hagin sol·licitat expressament.

L’Institut Català de les Dones

L’Institut Català de les Dones és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament de la Presidència, que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques per a l’equitat de gènere que desenvolupa l’Administració de la Generalitat, a partir de les competències exclusives que atorga l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

L’Institut Català de les Dones té les competències que li atorga la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dones, modificades per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Més informació